Skip links

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Brantia, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025 je v termíne

13.5.-16.05.2024

Prosíme Vás o podanie záväznej prihlášky,  ktorú si stiahnete, vyplníte, naskenujete a pošlete nám na adresu info@brantia.sk

Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.

Kontakt:
Mgr. Soňa Gdovinová
0948 649 745, info@brantia.sk