Skip links

Výberové konanie – riaditeľ/ka materskej školy

BRANTIA s.r.o.

Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 46563091, mail: brantia@brantia.sk , tel: 0918 221 428


V Spišskej Novej Vsi dňa 26.5.2021

Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Brantia podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej materskej školy Brantia
s predpokladaným termínom nástupom do funkcie od 01. 08. 2021.

Požiadavky:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa § 9 ods.1 písm. a) a §
39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe (§ 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),

vykonanie prvej atestácie v zmysle §39 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

bezúhonnosť podľa § 9 ods.1 písm. b) a §15 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 ods.1 písm. c) a § 16 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 9 ods.1 písm. d) a § 17 zák. č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

Iné kritéria

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
znalosť školskej legislatívy,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, chuť pracovať na sebazdokonaľovaní
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet, …),
výhodou je vodičský preukaz skupiny B,
veľkou výhodou je ovládanie anglického jazyka

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška) s vlastnoručným podpisom
uchádzača

overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti
(certifikáty, atestácie, a pod.),

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

profesijný štruktúrovaný životopis,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy(najviac 4 strany A4),

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce učiteľa a
vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 16 ods. 2 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:

písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte
v zalepenej obálke s heslom „Výberové konanie – Súkromná materská škola Brantia –
NEOTVÁRAŤ“
osobne alebo poštou na adresu:

Brantia s.r.o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves

termín podania prihlášok do 18.06.2021 do 12.00 hod.,

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
podmienky výberového konania.


V Spišskej Novej Vsi, dňa 26 . 5 . 2 0 2 1

Doručuje sa:
1/. Súkromná materská škola Brantia, Rada školy pri súkronej materskej škole

Spôsob zverejnenia:
1/. internet- webové sídlo

Matej Rusňák, zriaďovateľ SMŠ Brantia